Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Stypendium szkolne - do 15 września 2017 r.

wtorek, 12 września 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach informuje,   iż od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. można składać wnioski wraz z załączonymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie  do 15.10.2017 r.

 

Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom  kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim,  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł .

 

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2 lub na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czastary.

 

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czastarach

     

       Ewa Wieczorek

WYDATKI  KWALIFIKOWANE  DO  STYPENDIUM  SZKOLNEGO w roku szkolnym 2017/2018

 

-  zakup  podręczników  i  ćwiczeń  szkolnych nierefundowanych  w  ramach  innych  programów pomocowych (wówczas na fakturze wymagane jest potwierdzenie dyrektora szkoły, że zakup był konieczny)

-  słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tablice   matematyczne

- artykuły szkolne: zeszyty, papiernicze, biurowe (np.  kalkulator,  blok, teczki  szkolne,  okładki na książki i zeszyty, materiały piśmiennicze, segregatory, korektory, zakreślacze, markery, innych związanych z zajęciami szkolnymi

- przybory i materiały do nauki zawodu (np. szkoła do nauki zawodu fryzjer wymaga zakupu suszarki, wówczas na fakturze powinno być potwierdzenie ze szkoły, że taki zakup jest wymagany)

- zakup munduru/ mundurka szkolnego (wraz z fakturą/umową kupna -sprzedaży za zakup munduru/mundurka szkolnego należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że mundur/ mundurek szkolny jest wymagany przez szkołę)

            - tornister (plecak szkolny)

            - obuwie sportowe

            - strój sportowy

            -strój galowy (biała bluzka, garnitur, spodnie galowe, biała koszula)

            - biurko, krzesło do biurka

            - komputer, części do komputera, oprogramowanie

            - drukarka, tusz do drukarki

            - abonament za Internet (od września do czerwca)

            - sprzęt muzyczny (potwierdzenie, ze szkoły że zakup jest wymagany)

            - sprzęt sportowy (potwierdzenie, ze szkoły że zakup jest wymagany)

- koszty uczestnictwa w kółkach zainteresowań, w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych  (korepetycje) - (np. językowych, sportowych – potwierdzonych na fakturze)

            - koszty dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych

- koszty zakwaterowania w internacie, bursie, opłata czesnego w szkołach niepublicznych

- koszty pobytu na „zielonej szkole” lub innych wyjazdach edukacyjnych – w tym: wycieczki szkolne, obozy naukowe (należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły)

            - koszty wyjścia do kina, teatru, muzeum (w ramach zajęć szkolnych)

 

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:

1. Zakup podręczników –od czerwca 2017r.,

2. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2017r. do czerwca 2018r.–według wykazu wydatków kwalifikowanych,

3. Abonament internetowy – od września 2017r. do czerwca 2018r.,

4. Bilety za dojazdy do szkoły - od września 2017r. do czerwca 2018r.

 

1. Przy wystawianiu faktury/rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych, przede wszystkim istotne jest by np. plecak miał adnotacje „szkolny”, a obuwie, spodenki miały adnotacje „sportowe”.

Jeżeli zakupiony artykuł nie ma przymiotnika szkolny lub sportowy w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie faktury/rachunku konieczne jest  sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, który umieści opis zakupionego przedmioty, pieczęć i czytelny podpis.

 

2. Faktury bądź rachunki  muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

3. W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z rachunkiem/fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia dokonania płatności kartą płatniczą.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej

„... Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”

 

 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania