Druki do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Formularz zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym
Zgłoszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Powrót za zagranicy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek zgloszenie pobytu czasowego
Wniosek zgloszenie pobytu stalego
Wyjazd za granice
Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgloszenie wymeldowania z pobytu stalego
Wniosek o udostępnienie danych


Deklaracja do wpisania wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o zaswiadczenie o stanie cywilnym

Podatki lokalne i opłata skarbowa

Referat Infrastruktury Techniczny i Ochrony Środowiska

Podział nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Wydzierżawienie nieruchomości
Przedłużanie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
Zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowiskoPrzywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym
Wydawanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny (umieszczenie – pozostawienie urządzenia obcego w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót)
Deklaracja o wysosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
WNIOSEKO SFINANSOWANIE WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz-A budynki-mieszkalne
Formularz-B budynki-niemieszkalne
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 

 

Wycinka drzew

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
Wzór wniosku o wydanie kopii protokołu oględzin
Wzór PELNOMOCNICTWA

Planowanie przestrzenne

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze

Pomoc społeczna

Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

Referat Administracyjno-Organizacyjny, Oświaty i Zarządzania Kryzysowego​

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy
Druk oświadczenia majątkowego wojta skarbnika sekretarza
Informacja dotycząca zasad przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczemie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
Zgloszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu