Jak założyć firmę

Na początku należy się zarejestrować w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, zgłosić się do Urzędu Skarbowego oraz jako płatnik ubezpieczeń do ZUS. Wszystkie te elementy zawierają się w jednym dokumencie – formularzu CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Tym samym otrzymujemy numer REGON oraz NIP (jeżeli jeszcze go nie posiadamy). Jeżeli nasza firma jest spółką cywilną, każdy wspólnik musi wypełnić CEIDG z osobna. W formularzu zaznaczamy również rodzaj wykonywaj działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności.


Należy zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT

Należy pamiętać, że podatek VAT płaci się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności, czyli najczęściej siedziby firmy (w odróżnieniu od podatku dochodowego, który wpłaca się do urzędu właściwego ze względu na adres zamieszkania).


Zgłoszenie do ZUS

W tej kwestii uzupełniamy druk ZUA – jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów. ZZA używa się w sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej – w innym przypadku (np. pensja jest niższa) pozostajemy przy ZUA. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA. Należy pamiętać o posiadaniu kopii każdego dokumentu.

Konto firmowe i pieczątka

Wykonanie firmowej pieczątki jest przydatne, jednak nieobowiązkowe. Jednak założenie firmowego konta bankowego jest obowiązkowe i należy je zgłosić do Urzędu Skarbowego (wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG).

Koncesje i zezwolenia

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, niekiedy musimy wyrobić również koncesje lub zezwolenie (np. na sprzedaż alkoholu).

Jeśli zatrudniamy pracowników

Jeżeli zamierzamy zatrudnić pracowników udajemy się do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu. PIP musimy zawiadomić w ciągu 30 dni o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. W przypadku Sanepidu mamy 14 dni na zawiadomienie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników (w wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej).