Obrona Cywilna

OBRONA  CYWILNA

Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków.

Organami obrony cywilnej są:

- Szef Obrony Cywilnej Kraju na szczeblu centralnym;
- Szef Obrony Cywilnej Województwa - wojewoda;
- Szef Obrony Cywilnej Powiatu - starosta;
- Szef Obrony Cywilnej Gminy - wójt, burmistrz, prezydent.

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
- organizowanie ewakuacji ludności.
- przygotowanie budowli ochronnych,
- zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
- zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
- udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
- walkę z pożarami,
- przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
- ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
- organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
- zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,
- doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomocy w
budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
- doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, doraźną
pomoc w grzebaniu zmarłych.

Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju obejmują:

- działalność planistyczną i prace organizacyjne,
- działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,
- przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

  Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym
przez inne organy.

SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ

  Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają
ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem
promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów
wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej oraz zastępcze środki
alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłośniającymi itp.).


PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI. 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego: 
1. Osoby znajdujące się w domu powinny: 

 • ubrać się; 
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu; 
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie; 
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.; 
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego); 
 • pospiesznie udać się do najbliższego ukrycia. 

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny: 

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży; 
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia; 
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym; 
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej. 

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. 

PAMIĘTAJ!  JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ. 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy: 

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki; 
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy; 
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt; 
 • jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć); 
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej. 

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu Należy w sposób zorganizowany opuścić schron (ukrycie).