Ochotnicza Straż Pożarna

INFORMACJA NA  TEMAT  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH  Z  TERENU         GMINY   CZASTARY

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, do zadań własnych gminy należą również sprawy ochrony przeciwpożarowej. Do realizacji ochrony przeciwpożarowej zostały utworzone Ochotnicze Straże Pożarne, które funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej określa statut. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych ponosi Gmina. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i samochodów, oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich strażaków i kierowców samochodów przywilejowanych. Jednostka samorządu terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej kieruje Zarząd w ilości od 5 do 9 członków /w zależności jaki jest stan członków w danej OSP/, wybrany przez walne zebranie na okres 5 lat. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Naczelnika, Skarbnika i Gospodarza. Prezes reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu, natomiast Naczelnik kieruje jednostką w zakresie operacyjno-technicznym. Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkowie OSP dzielą się na:

członków czynnych,
członków wspierających,
członków honorowych,
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewcząt,
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopców,

Stan członków na terenie gminy wynosi - 318
członków czynnych  217,
w tym mężczyzn -  191, kobiet – 26,
członków wspierających  - 51,
członków honorowych  - 26,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: 
2 drużyny dziewcząt  – 20 osób,
4 drużyny chłopców  - 47 osoby,

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
3. Prowadzenie działań ratowniczych.

Wyposażenie w sprzęt w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia się następująco:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach posiada:

samochód MAN GBA z beczką o pojemności 3.500 litrów wody, zbiornik ze środkiem pianotwórczym, autopompa, działko wodne, maszt oświetleniowy – rok produkcji 2013.
samochód JELCZ 004 z beczką 6.000 litrów wody, ze zbiornikiem na środek pianotwórczy, autopompa, działko wodne i szybkie natarcie  -  rok produkcji 1989,
samochód FORD ESCORT operacyjny, rok produkcji 1999 / otrzymany z Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie/,
motopompę pływająca NIAGARA,
motopompę PO-3,
motopompę PO-5 -2 szt,
pompę szlamową – 2 szt,
6 kpl aparatów powietrznych,
6 szt czujników bezruchu,
3 kpl radiostacji samochodowych,
3 radiostacje przenośne,
przenośny maszt oświetleniowy,
3 agregaty prądotwórcze,
3 piły spalinowe do drzewa,
piłę do betonu i metalu,
wentylator oddymiający,
urządzenie hydrauliczne „LUKAS”,
defibrylator,
sprężarkę do pompowania powietrza w Jelczu,
prostownik z rozruchem,
torbę medyczną z deską,
zestaw PSP R 1 /zestaw do unieruchamiania rannego – deska + szyny Kramera/,
parawan czerwony,
kurtyna wodna,
rękawice strażackie ognioodporne,
węże ssawne,
węże tłoczne,
umundurowanie bojowe strażaka,
kurtki przeciwdeszczowe,
kominiarki
prądownice i podstawowy sprzęt potrzebny do akcji gaśniczych,

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Parcicach posiada:

samochód bojowy STAR 266 GBM z beczką 3.000 litrów wody,
radiostację samochodową,
radiostację przenośną,
motopompę pływającą NIAGARA zakupioną w 2001 roku,
motopompę PO 5  zakupioną w 2005 roku,
podstawowy sprzęt gaśniczy i umundurowanie bojowe strażaka, które w miarę możliwości wymieniane jest na nowe,


3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krajance posiada:
samochód STAR  266 z beczką 2.500 litrów wody, autopompą, działko wodne, szybkie natarcie – rok produkcji podwozia 1987, nadwozia – 2003r.
radiostacje samochodową,
motopompę PO 3 R,
pilarkę spalinową do drzewa,
podstawowy sprzęt do akcji gaśniczych.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Walichnowskich posiada:

samochód pożarniczy GLM-8  - Renault Master r. produkcji 2008, 
motopompę PO 5 R, 
podstawowy sprzęt do akcji gaśniczych.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach posiada:

samochód pożarniczy GLM-8 Żuk przekazany z OSP Kąty Walichnowskie, 
motopompę PO 3 R, 
podstawowe wyposażenie do akcji gaśniczych,
      

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie posiada:

samochód operacyjny Polonez, 
podstawowy sprzęt do akcji gaśniczych i umundurowanie.

We wszystkich jednostkach OSP są przeszkolone osoby, które obsługują motopompy i odpowiadają za ich sprawność. Natomiast w jednostkach OSP posiadających samochody, wytypowani są  kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Czastary – 10 kierowców,
Parcice – 3 kierowców,
Krajanka – 6 kierowców,
Przywory – 1 kierowca.

Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze: Jednostka OSP Czastary włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i ma obowiązek wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych poza teren gminy, na wezwanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Od stycznia 2016 roku jednostka OSP Czastary jest przewidziana do realizacji zadań z podstawowego zakresu ratownictwa technicznego oraz chemiczno – ekologicznego. Jednym z głównych warunków realizacji powyższych zadań jest doposażenie jednostki OSP przez Urząd Gminy w odpowiedni sprzęt i środki techniczne. Zaopatrzenie terenu gminy w wodę do gaszenia pożarów jest dobre. Wszystkie wsie za wyjątkiem ul. Brzeziny w Parcicach są zwodociągowane i posiadają hydranty przeciwpożarowe, które mogą być użyte bezpośrednio do akcji gaśniczych lub do tankowania samochodów pożarniczych. Urząd Gminy co roku przyznaje środki finansowe z budżetu na ochronę przeciwpożarową. Środki te przeznaczone są na paliwo, oleje, naprawę sprzętu i samochodów, zakup części zamiennych i nowego sprzętu, umundurowanie bojowe strażaków, badania okresowe strażaków i ubezpieczenie, badania kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów, opłatę za energię elektryczną, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.