Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem

sprzedaży

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Pobierz)

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (w przypadku zlokalizowania punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym),

- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


Opłaty:

a) wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia):

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

b) wnoszona przez przedsiębiorcę, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy
( wyliczana na podstawie oświadczenia składanego do 31.01 każdego roku ):

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w kwot wnoszą opłatę określoną w pkt a).

Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja  i 30 września danego roku kalendarzowego.

2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Pobierz)

- kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanego na punkt
  sprzedaży,

- zgoda organizatora imprezy lub dokument potwierdzający własność do lokalu.
 

Opłaty:

- 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

- 175,00 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. 

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni. 


Opłat należy dokonywać na poniższy nr rachunku bankowego:

RBS Lututów o/Czastary
69 9256 0004 3900 0101 2000 0030