Podatek rolny

Podatek rolny
 
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które: są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów, są użytkownikami wieczystymi gruntów są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej innej niż działalnośc rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
dla gruntów gospodarstw rolnych liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego i wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta; dla pozostałych gruntów liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5q żyta Cenę żyta oblicza się wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Poza podatkiem rolnym podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie wnosi się podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach rolnych – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą. Jeżeli podatnik decyduje się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłaci podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
1. składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian
UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Podatek należy opłacać w obowiązujących czterech ustawowych terminach płatności (dotyczy osób prawnych jak i fizycznych):
15 marca,
15 maja,
15 września
15 listopada roku podatkowego.
W 2017 roku obowiązują następujące stawki podatku rolnego:
od 1 ha przeliczeniowego gruntów - 130,00 zł
od 1 ha gruntów - 260,00 zł

Numer rachunku bankowego: 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030

UCHWAŁA NR XXIV/178/2021 RADY GMINY CZASTARY z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2022 RADY GMINY CZASTARY z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czastary na rok 2023

UCHWAŁA NR XLIII/312/2023 RADY GMINY CZASTARY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2024

Formularze obowiązujące od 1 Lipca 2019

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH (IR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZIR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZIR-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (ZIR-3.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

 

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5027/dr1-01-18.pdf

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZDR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5032/zdr1-01-11.pdf

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZDR-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5033/zdr2-01-07.pdf

Informacja - wypełniają osoby fizyczne

 

Deklaracja - wypełniają osoby prawne