Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulga z tytułu nabycia gruntów
Zwolnione z podatku rolnego są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
Ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Okres zwolnienia, o którym mowa, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie, o którym mowa, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
Za trwałe zagospodarowanie, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.


Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej.
2. Kserokopia umowy (oryginał do wglądu).
3. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.


Ulga inwestycyjna
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2. zakup i zainstalowanie:
a. deszczowni,
b. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele. Od 1 stycznia 2009r. ulga inwestycyjna nie przysługuje, jeżeli wydatki, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym zostały sfinansowane w całości lub częsci z udziałem środków publicznych .


Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej.
2. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa, należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
3. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.


Dokumenty należy zlożyć 
Urząd Gminy w Czastarach
ul. Wolności 29, 98-410 Czastary
tel. (0-62) 78431 11 w 16
podatki.czastary@wp.pl
pokój nr 19 pn, wt, śr, pt 7.00 -15.00; czw 9.00-17.00


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Czastary w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


INNE INFORMACJE
Powyższe ulgi stanowią pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i powinny być realizowane do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.
Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej

Wniosek o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów