Podatek leśny

Podatnikami podatku "leśnego" są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które: właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone odpowiednich  formularzach według ustalonego wzoru, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Osoby fizyczne obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:
15 marca,
15 maja,
15 września
15 listopada roku podatkowego.
Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W 2017 roku obowiązuje następująca stawka podatku leśnego:
od 1 ha lasu – 42,02   zł
 Numer rachunku bankowego: 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030

Formularze obowiązujące od 1 Lipca 2019

IL-1 INFORMACJA O LASACH (IL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZIL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZIL-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (ZIL-3.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf

 

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5045/dl1-01-13.pdf

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZDL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5044/zdl-1-01-11.pdf

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZDL-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5050/zdl2-01-06.pdf