Informacje

OFERTY Z WŁASNEJ INICJATYWY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W TYM ZAKRESIE (TRYB POZAKONKURSOWY)

SPRAWOZDANIE z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czastary z dnia 08 października 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Zarządzenie Nr 251/2018 Wójta Gminy Czastary z dnia 08 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Co to są organizacje pozarządowe ?

Roczny program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Konsultacje Rocznego Projektu Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Czastary z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 573)