Potwierdzanie umów dzierżaw

Nowe obowiązki Wójta Gminy w zakresie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników

 

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy w pokoju nr 19. Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Wniosek o zawarcie umowy dzieżawy