Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Wójt Gminy Czastary jest organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej: od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli organ lub podmiot, który dokonuje czynności urzędowej lub wydaje zaświadczenie bądź zezwolenie (pozwolenie, koncesję) posiada siedzibę na terenie Gminy Czastary, od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jeżeli dokument jest przedkładany w instytucji znajdującej się na terenie Gminy Czastary.

Zapłata należnej opłaty skarbowej może nastąpić:
w kasie Urzędu Gminy w Czastarach pok. Nr 19
na rachunek bankowy Gminy Czastary 
                - RBS Lututów O/Czastary 
                  69 9256 0004 3900 0101 2000 0030

 

Stawki opłaty skarbowej najczęściej stosowane w sprawach dokonywanych przez wybrane wydziały Urzędu Gminy Czastary


zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan zaległości – 21 zł

zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego – 17 zł

zaświadczenia o stanie majątkowym – 17 zł

Pełną treść wszystkich opłat skarbowych, czynności nie podlegające opłacie oraz zwolnienia z opłaty skarbowej zawarte są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dn. 08.12.2006r).