Transmisja na żywo XII Sesji Rady Gminy Czastary w dniu 28.04.2020 r.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH – NAGRYWANIE ORAZ TRANSMISJA OBRAD RADY GMINY CZASTARY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czastary, Wolności 29, 98-410 Czastary,

dane do kontaktu:
•    telefon: 43 62 7843111
•    e-mail: sekretariat@czastary.pl

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych email: ido@czastary.pl
3. Sala posiedzeń Rady Gminy jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest 
w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy oraz sporządzane są nagrania tych obrad archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Czastary.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Czastary mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.
5. Transmisja oraz publikacja nagrań prowadzone są przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

•    Strony internetowej (www.czastary.pl) - prowadzonej przez Wójta Gminy Czastary,
•    Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czastary (www.czastary.biuletyn.net) – prowadzonego przez Wójta Gminy Czastary.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma świadcząca usługę transmisji. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Pełen zapis sesji Rady Gminy