< >
Tradycja
i nowoczesność

Oświata

Uczniowie wracają do szkół i przedszkola !

środa, 26 sierpnia 2020

Z powodu epidemii placówki oświatowe w Polsce zostały zamknięte 12 marca, a nauczanie zdalne wprowadzono od 25 marca. Do końca roku szkolnego 2019/20 uczniowie uczyli się przez Internet. Jak będzie wyglądała nauka po wakacjach?

Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/ 2021. Dzieci i młodzież wrócą od września do szkół i przedszkola w systemie stacjonarnym, który jest tak bardzo powszechnie oczekiwany i jakże potrzebny uczniom. Otwarcie roku szkolnego  nastąpi zupełnie w odmiennych warunkach niż inne poprzednie. Tym, co odróżnia nadchodzący rok szkolny od poprzedniego to obowiązek przestrzegania bardzo licznych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych oraz bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Wszyscy mamy świadomość, że szkolne klasy, korytarze, szatnie wciąż pozostaną dokładnie tych samych rozmiarów co przed epidemią. Dlatego właśnie dyrektorzy czastarskich placówek oświatowych opracowali wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły/przedszkola w czasie epidemii dostosowane do warunków każdej z placówek.

Proszę, aby w najbliższych dniach szczegółowo zapoznać się z  wymogami bezpiecznego  pobytu dzieci w szkołach i przedszkolu  oraz  regulaminami i procederami funkcjonowania swojej szkoły/przedszkola w czasie pandemii.

W dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia  związanego z  COVID 19.  Wiemy, że choroba ta szczególnie się rozprzestrzenia w wielkich skupiskach ludzkich, a z takimi będziemy mieli do czynienia. Ważne jest to, że jeżeli nastąpi zagrożenie epidemiczne w danej szkole/przedszkolu, to dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia, po zaopiniowaniu przez państwowego właściwego inspektora sanitarnego i uzyskaniu zgody organu prowadzącego i przejść na nauczanie zdalne lub mieszane (tzw. hybrydowe) z wykorzystaniem  metod i technik  kształcenia na odległość.

W chwili obecnej Gmina Czastary należy do tzw. „zielonej strefy” co oznacza, że dowóz dzieci do szkoły odbywać się będzie na stosowanych dotąd zasadach. Nowością będzie jedynie obowiązek zakładania maseczki  w autobusie szkolnym, w związku z czym prosimy wszystkich rodziców o zaopatrzenie swoich pociech w zapas środków ochrony indywidualnej.

 Proszę pamiętać, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  oddechowych oraz gdy domownicy  nie  przebywają  w kwarantannie  lub w izolacji. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością  na choroby, to zgodnie ze wskazaniem lekarskim można  pozostawić ucznia w domu  i zapewnić mu kontakt ze szkołą na ten czas. W sytuacji, gdy dziecko będzie przejawiać objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii. Dyrektor szkoły określi sposoby szybkiej komunikacji.

Na nas wszystkich ciąży  wielka odpowiedzialność, a nawet najbardziej przemyślane procedury nie zastąpią rozsądnych zachowań i rzetelnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji epidemii  tylko wspólne działanie  samorządu, szkół, przedszkoli, uczniów oraz rodziców może  uchronić nas  od zarażenia i rozprzestrzeniania się  tej niebezpiecznej choroby.  Liczymy na  rozsądek i jak zawsze na odpowiedzialne podejście  do tego problemu.

 

 Czastary, 26 sierpnia 2020 r.

                                                                                                                          Wójt Gminy Czastary

                                                                                                                      Dariusz Rejman  

 

 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
10624566