< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

czwartek, 23 września 2021

W dniu 17 września 2021 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czastarach. Zjazd był ukoronowaniem pięcioletniej działalności strażackiej organizacji na terenie Gminy Czastary. W obradach uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z terenu gminy, przedstawiciele do zarządu gminnego, członkowie ustępującego zarządu i zaproszeni goście w osobach: Jan Dudek - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP, Stefan Pietras – Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego, Pan Marek Gwiazdowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie, Pan Marek Dudka – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Magdalena Krzywda – Dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego w Czastarach.

Otwarcia Zjazdu dokonał druh Dariusz Rejman Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach, który w swym wystąpieniu podkreślał wielką rolę strażaków ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności.

Obradom przewodniczył druh Grzegorz Wojewoda wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czastarach.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w podjętych Uchwałach m.in.: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Zjazd dokonał zatwierdzenia wyboru Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach na lata 2021 - 2026, który ukonstytuował się następująco:

 1. Dariusz Rejman (OSP Kąty Walichnowskie) – Prezes

 2. Grzegorz Wojewoda (OSP Krajanka) – Wiceprezes

 3. Zygmunt Chałupka (OSP Parcice) – Wiceprezes

 4. Magdalena Piekielna – Sekretarz

 5. Przemysław Matusiak (OSP Krajanka) – Skarbnik

 6. Dariusz Górecki (OSP Czastary) - Komendant Gminny Związku

 7. Paweł Janik (OSP Czastary) – Członek Prezydium

 8. Andrzej Galiński ( OSP Przywory) – Członek Prezydium

 9. Wojciech Pietrzak ( OSP Kąty Walichnowskie) - Członek Prezydium

 10. Zbigniew Furman (OSP Krajanka) – Członek

 11. Marcin Jaśko ( OSP Czastary) – Członek

 12. Marek Urbański ( OSP Parcice) – Członek

 13. Mariusz Rybka ( OSP Kąty Walichnowskie) – Członek

 14. Krzysztof Sut ( OSP Parcice) – Członek

 15. Jan Tomalik ( OSP Czastary) - Członek

 16. Kamil Woś ( OSP Radostów) – Członek

 17. Szymon Woś ( OSP Radostów) – Członek

 18. Andrzej Zaustowicz ( OSP Przywory) – Członek


 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 1. Marcin Patykowski  (OSP Krajanka) – Przewodniczący

 2. Tobiasz Preder ( OSP Czastary) – Wiceprzewodniczący

 3. Jakub Szymanek ( OSP Parcice) – Wiceprzewodniczący

 4. Mariusz Perdek ( OSP Kąty Walichnowskie) – Sekretarz

 5. Stanisław Nalepa ( OSP Przywory) – członek

 6. Paweł Woś ( OSP Radostów) – członek


 

Delegaci Na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

 1. Paweł Janik (OSP Czastary)

 2. Marek Urbański ( OSP Parcice)

 3. Przemysław Matusiak ( OSP Krajanka)

 4. Szymon Woś ( OSP Radostów)


 

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

 1. Paweł Janik (OSP Czastary)

 2. Marek Urbański ( OSP Parcice)

 

Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czastarach Dariusz Rejman podziękował za aktywną pracę wszystkim uczestnikom zjazdu, a szczególne słowa podziękowania druh Dariusz Rejman skierował do nieobecnej na zjeździe z przyczyn zdrowotnych druhny Marii Chrzan, która przez ponad 40 lat pełniła funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach.


 


 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
9710322