< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

VIII Sesja Rady Gminy Czastary

środa, 25 września 2019

We wtorek 24 września 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Czastary z udziałem Pana Piotra Polaka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W Sesji połączonej ze spotkaniem z Panem Posłem udział wzięli m.in. Wójt Gminy Czastary – Dariusz Rejman, Radni na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Markiem Dudką, jak również radni Rady Powiatu Wieruszowskiego w osobach Pana Marka Stojeckiego , Pana Andrzeja Dratwy oraz Pana Mariusza Dychto.


Pan Poseł podziękował za zaproszenie, zabrał głos w dyskusji oraz odpowiedział na zadane przez zebranych pytania dot. bieżących spraw funkcjonowania naszego Państwa. W wystąpieniu Pana Posła Polaka nie zabrakło oczywiście deklaracji dalszej współpracy z samorządem Gminy Czastary przy realizacji kolejnych inwestycji mających na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności. „Ze swojej strony chcę zapewnić Pana Wójta, tak jak zresztą wyglądało to do tej pory, że jestem zawsze do dyspozycji gdy tylko jest jakaś potrzeba...Będziemy robić wszystko, aby wsparcia i pomocy było jak najwięcej, służę Państwu swoją osobą i swoją pracą”- podkreślał Poseł Piotr Polak.

 

Wójt Dariusz Rejman w imieniu całego samorządu Gminy Czastary serdecznie podziękował Panu Posłowi za zainteresowanie, aktywność i zaangażowanie w sprawy gminy Czastary zaznaczając „ że od wielu, wielu lat Pan Poseł zawsze pamięta o Powiecie Wieruszowskim, o Gminie Czastary, że jest Pan zawsze kiedy tego potrzeba, ...dziękujemy za serce, które Pan wkłada w swoją pracę, za oddanie i determinację w działaniu”.

 

Po spotkaniu z Posłem Polakiem Pan Przewodniczący kontynuował dalszy porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Czastary podejmując projektowane uchwały oraz omawiając bieżące sprawy gminy.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8363484