< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Podziękowania za Dni Gminy Czastary 2018

wtorek, 07 sierpnia 2018

Wójt Gminy Czastary – Dariusz Rejman pragnie serdecznie podziękować za wysiłek, trud i zaangażowanie jakie zostały włożone w uroczyste zorganizowanie w dniach 4-5 sierpnia 2018 - Dni Gminy Czastary.

Szczególne podziękowania składam pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach na czele z Panią Dyrektor - Aleksandrą Ostrycharz – Polus, których ogromny nakład pracy zaowocował sukcesem dwudniowej, czastarskiej imprezy.

Z serca dziękuję Pani Prezes Krystynie Łytkowskiej wraz z Towarzystwem Przyjaciół Czastar, Gminnemu Klubowi Sportowemu w Czastarach oraz  pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach, na których pomoc i zaangażowanie niezawodnie można liczyć.

 Za aktywne i serdeczne włączenie się w organizację Dni Czastar, dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy, których udział w imprezie jak zawsze okazał się bezcenny.

Specjalne podziękowania za nieocenione wsparcie okazywane każdego roku składam na ręce Pana Marka Dudki, Pana Romana Małeckiego, Pana Wacława Sergla, Pani Aleksandrze Strzelczyk jak również sołtysów i uczestników turnieju sołectw: Czastary I, Jaworek, Józefów, Kąty Walichnowskie, Kniatowy, Krajanka, Krzyż, Parcice, Radostów. Bez Państwa współpracy i zrozumienia nie bylibyśmy sami w stanie podjąć się realizacji tak dużego przedsięwzięcia.

Wyrażam wdzięczność Chórowi Con Grazia który włożył dużo serca i wysiłku, aby zaprezentować atrakcyjny repertuar, a przez to umilić czas uczestnikom festynu.

Dziękuję naszym lokalnym, wokalnym perełkom tj. Aleksandrze Kuci i Karolinie Pluskocie, które jak zawsze urzekły nas swoim głosem. Dziękuję akordeonistom Mateuszowi i Andrzejowi Poślad oraz Pani Beacie Wanuszka wraz z osobami tańczącymi, którzy swymi występami artystycznymi wspaniale uświetnili czastarskie święto.

Dziękuję Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach za okazywaną pomoc i stałą obecność, dzięki którym wszyscy razem czujemy się bezpiecznie.

Słowa podziękowania kieruję również w stronę prowadzącego imprezę Pana Sebastiana Sikory oraz czuwającego jak zawsze profesjonalnie i z oddaniem nad instalacją elektryczną Pana Roberta Dubasa, którzy wspólnie przez cały czas trwania imprezy pomagali organizacyjnie i technicznie przy realizacji przedsięwzięcia.

Dziękuję Radiu Ziemi Wieluńskiej, Ilustrowanemu Tygodnikowi Powiatowemu oraz Gazecie Łącznik za donośną i rzetelną reklamę i promocję naszego czastarskiego festynu.

Wreszcie wyjątkowe podziękowania kieruję do mieszkańców Gminy Czastary i okolic oraz przybyłych gości za liczny udział w 28 Dniach Gminy Czastary oraz udane wspólne świętowanie. Wierzę, że kolejne imprezy, przebiegną w równie miłej i radosnej atmosferze i cieszyć się będą również Państwa obecnością.

Z poważaniem

 

Wójt Gminy

Dariusz Rejman

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
2760154