< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Czastary

wtorek, 09 lipca 2019

Mieszkaniec Parcic – Czesław Grzana otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Czastary. To pierwsze tego typu wyróżnienie przyznane w tej gminie. Z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego tytułu wystąpił Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych w Wieruszowie. O przyznaniu tego wyróżnienia postanowiła Rada Gminy Czastary na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr VI/53/2019. Tytuł nadawany jest osobom o szczególnych zasługach dla gminy, za jej promowanie i trwały ślad w dziejach.

Jeszcze w ten sam dzień Pan Wójt - Dariusz Rejman wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy - Markiem Dudką oraz Kierownikiem Referatu Administracyjno-Organizacyjnego – Magdaleną Wabnic udali się do domu Pana Czesława Grzany by osobiście wręczyć to wyjątkowe wyróżnienie. Panu Czesławowi gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, osobistej satysfakcji oraz dalszego twórczego działania, w którym znajdą swoje miejsce Gmina Czastary i okolice.

Na naszą prośbę Pan Czesław Grzana, który 15 sierpnia 2019 r. ukończy 100 lat !!! napisał swój krótki życiorys, który dziś Państwu prezentujemy. Nadmienić w tym miejscu należy, że Pan Czesław napisał kilka swoich życiorysów, dużo bardziej szczegółowych, opisujących i przedstawiających różne okresy i lata jego życia. Do lektury tych jakże cennych i ciekawych zwłaszcza dla lokalnej społeczności wydań serdecznie zachęcamy.

Życiorys

Czesława Grzana

Urodziłem się w miejscowości Calitz (Kalitz) koło Magdeburga w Niemczech w dniu 15.VIII.1919 roku. Ochrzczony zostałem w dniu 17.VIII.1919 roku w Niemieckim Kościele Rzymsko – Katolickim w Luburgu. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w miejscowości Hobeck. W latach 1926-1930 wróciłem do Polski, do Parcic w dniu 16.XII.1930 r. Szkołę podstawową w Parcicach ukończyłem w czerwcu 1933 roku kończąc pięć klas.

Świadectwo szkoły pełnej (7 klasowej ) uzyskałem w roku 1946 w wyniku dalszego kształcenia się w Czastarach.

Po szkole podstawowej w 1933 roku do chwili wybuchu wojny 1.IX.1939 r. pracowałem w gospodarstwie rodziców w Parcicach ( 14 mórg).

1.IX.1939 r. ucieczka do Warszawy przed Niemcami. Powrót do Parcic 2.X.1939 r.

Moja praca zawodowa w czasie okupacji Niemieckiej i po wojnie:

 1. od III.1941 do VI.1942 w Firmie Budowalnej Alberta Kupke w Walichnowach i Sokolnikach;
 2. od VI.1942 r. do 18.I.1945 r. w Niemieckiej Firmie Handlowej pod nazwą „Aüffanggezellszaft für Krigskateilnel, mer betriebe ales Handell im Reichsgari Wartheland, Handel Węglem w Sokolnikach, a później w Józefowie.

Praca zawodowa po wojnie:

 1. w firmie prywatnej Jana Morasa w Józefowie od III.1945 r. do VI.1946 r.;
 2. w Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska w Czastarach, w Białej k/Wielunia plus P.Z.G.S. w Wieluniu na stanowisku Główny Księgowy w czasie od VII.1945 r. do XII.1952 r.;
 3. Szpital Powiatowy w Oleśnie – księgowy od I do VII 1953 r.;
 4. Spółdzielnia „Las” w Józefowie i Kątach Walichnowskich od VIII.1953 do VIII.1979 r. czyli do emerytury  w wieku 60 lat.

Dalej praca w gospodarstwie rodziców w Parcicach, a przy tym napisałem kilka książek i wspomnień, a mianowicie:

 1. „Nasza Szkoła” – o szkole w Parcicach – 2008 r.;
 2. „ Kronika Budowy Kościoła w Parcicach” – 2005/2007;
 3. Wspomnienie Dziejów majątku dworskiego w Parcicach – 2015 r.;
 4. Druga wojna światowa, osobiste przeżycie 1-go miesiąca wojny ( wrzesień 1939 )  - 2016 r.;
 5. „Brzeziny (opis dziejów) rok 2017 r.;
 6. „Mała Kolonia ( ul. Rzemieślnicza) – 2018 r.;
 7. „Grądzik” – opis dziejów dzielnicy – „Grądzik”
 8. Historia budowy Banku Spółdzielczego w Czastarach;
 9. „Parcice” – Najnowszy opis dziejów Parcic środkowych, rok wydania 2019 sierpień.

 

 1. „Dzieciństwo” moje lata dziecięce – 1919/1930;
 2. Życiorys z lat młodzieżowych – 1930 – 1939;
 3.  Życiorys za jeden miesiąc wojny – wrzesień 1939 r.
 4. Życiorys za lata X.1939 r. do VIII.1953;
 5. 58-lecie pożycia małżeńskiego – Czesław –Wanda

inne

 1. Historia Polski;
 2. Historia Świata 19 wiek w skrócie encyklopedycznym.

 

Parcice, dnia 6.VII.2019 r.                                                       Czesław Grzana

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8822245