< >
Tradycja
i nowoczesność

Oświata

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

poniedziałek, 25 lutego 2019

Szanowni Rodzice !

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i  klas I szkół podstawowych, dla których gmina Czastary jest organem prowadzącym. Informacja zawiera harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów. Informacja zawiera także zasady przyjęć, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w tym kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy I szkoły podstawowej, na terenie gminy Czastary  na rok szkolny 2021/2022 jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami zamieszczonymi poniżej i do udziału w rekrutacji.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZASTARY

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Czastary na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XXV/158/2018 RADY GMINY CZASTARY z dnia 28 LUTEGO 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czastary

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZASTARY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 

Uchwała Rady Gminy Czastary dotycząca sieci szkół Gminy Czastary

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Czastary na rok szkolny 2021/2022

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
10497551