< >
Tradycja
i nowoczesność

Inwestycje i Infrastruktura

PRACE INWESTYCYJNE W GMINIE CZASTARY

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

1) Nowa droga w miejscowości Jaśki

    Po kilku latach oczekiwania mieszkańcy wsi Jaśki doczekali się przebudowy odcinka drogi gminnej nr 118120E prowadzącej do ich miejscowości. Trwają prace budowlane wykonywane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na ogłoszony przez gminę przetarg na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w obrębie wsi Czastary na działce 472 długości 787 m”.
    Na odcinku drogi o długości 787 m, która zaczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Zachodnia) wykonana została nowa podbudowa oraz wylano warstwę asfaltu. Wcześniej nawierzchnia drogi pokryta była żużlem i tłuczniem kamiennym z licznymi wybojami, pofałdowaniami, co znacząco utrudniało ruch pojazdom poruszającym się po tej drodze. 
    Do zakończenia remontu drogi pozostało jeszcze utwardzenie poboczy i ustawienie oznakowania pionowego. Zgodnie z zawartą umową prace mają zostać zakończone do końca sierpnia 2017 r. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi będzie kosztować Gminę Czastary 256.448,75 zł. Inwestycja finansowana jest w całości z budżetu gminy.

2) Przydomowe oczyszczalnie ścieków na półmetku...

    W trakcie realizacji jest również jedna z większych inwestycji gminnych realizowanych w bieżącym roku pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czastary”.  Oczyszczalnie są montowane w miejscowościach: Krajanka, Przywory, Nalepa, Jaśki, Jaworek (Wełny) oraz 2 szt. w m. Czastary. Obecnie właściciele 59-ciu posesji mogą już w pełni korzystać z przydomowych oczyszczalni. W pierwszej kolejności montowane są oczyszczalnie typu I obsługujące od 1 do 4 osób a następnie oczyszczalnie typu II obsługujące od 4 do 8 osób i typu III obsługujące od 9 do 14 osób. Zgodnie z ustalonym w umowie terminie wszystkie POŚ zostaną zamontowane do 15.09.2017 r. Całkowity koszt zadania wyniesie 1.305.276,00 zł. Częściowo kwota ta zostanie pokryta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, natomiast kolejna część środków pochodzi z wkładu własnego wpłaconego przez właścicieli posesji, na których montowane są POŚ.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8193297