Informacje

Bon energetyczny 2024 – świadczenie jednorazowe od 1 sierpnia rusza składanie wniosków!

9 lipca 2024
Bon energetyczny 2024 – świadczenie jednorazowe  od 1 sierpnia rusza składanie wniosków!

Bon energetyczny 2024 – świadczenie jednorazowe
od 1 sierpnia rusza składanie wniosków!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach informuje ,
że od dnia
01.08.2024r. do 30.09.2024r.  można składać wnioski o bon energetyczny.
Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania. 

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania bonu energetycznego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.

Wysokości bonu energetycznego
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300,00 zł,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
400,00 zł,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
500,00 zł,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 
600,00 zł.
Bon energetyczny w wyższej kwocie można otrzymać, jeśli:
główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest  zasilane energią elektryczną i źródło takie jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków
 (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Wysokość bonu energetycznego w wyższej kwocie wynosi:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 600 zł,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
800 zł,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
1000 zł,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 
1200 zł.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?
• na piśmie w postaci elektronicznej – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.; wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
• na piśmie w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem – wniosek składa się osobiście – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czastarach lub nadaje w placówce pocztowej;


Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Ośrodek ma 60 dni na rozpoznanie wniosku..
Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
 jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.