Tradycja
i nowoczesność

Druki do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Powrót za zagranicy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek zgloszenie pobytu czasowego
Wniosek zgloszenie pobytu stalego
Wyjazd za granice
Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgloszenie wymeldowania z pobytu stalego papierowo
Wniosek o udostępnienie danych


Deklaracja do wpisania wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o zaswiadczenie o stanie cywilnym

Podatki lokalne i opłata skarbowa

Deklaracji na podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Dane o nieruchomościach
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Dane o współwłaścicielach, współużytkowniakach i współposiadaczach
Deklaracja na rolny
Informacji w sprawach podatku rolnego
Dane o nieruchomościach rolnych
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
Dane o współwłaścicielach, współużytkowniakach i współposiadaczach
Deklaracja na podatek leśny
Informacja w sprawie podatku leśnego
Dane o nieruchomościach leśnych
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
Dane o współwłaścicielach, współużytkowniakach i współposiadaczach

Referat Infrastruktury Techniczny i Ochrony Środowiska

Podział nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Wydzierżawienie nieruchomości
Przedłużanie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
Zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
Przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wydawanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny (umieszczenie – pozostawienie urządzenia obcego w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót)
Deklaracja o wysosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku
Wniosek usługi dodatkowe​
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
Wzór oświadczenia
Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Oświadczenie o niezaleganiu

Planowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Fundusz alimentacyjny
 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie wychowawcze

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – załącznik 1
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – załącznik 2 
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – załącznik 3
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – załącznik 4

Pomoc społeczna

Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej
Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

Referat Administracyjno - Organizacyjny

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy
Druk oświadczenia majątkowego wojta skarbnika sekretarza
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Informacja dotycząca zasad przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Zgloszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

 

Kategorie spraw urzędowych

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Bednarek - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny
 

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej