Tradycja
i nowoczesność

Jak założyć firmę

Na początku należy się zarejestrować w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, zgłosić się do Urzędu Skarbowego oraz jako płatnik ubezpieczeń do ZUS. Wszystkie te elementy zawierają się w jednym dokumencie – formularzu CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Tym samym otrzymujemy numer REGON oraz NIP (jeżeli jeszcze go nie posiadamy). Jeżeli nasza firma jest spółką cywilną, każdy wspólnik musi wypełnić CEIDG z osobna. W formularzu zaznaczamy również rodzaj wykonywaj działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności.


Należy zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT

Należy pamiętać, że podatek VAT płaci się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności, czyli najczęściej siedziby firmy (w odróżnieniu od podatku dochodowego, który wpłaca się do urzędu właściwego ze względu na adres zamieszkania).


Zgłoszenie do ZUS

W tej kwestii uzupełniamy druk ZUA – jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów. ZZA używa się w sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej – w innym przypadku (np. pensja jest niższa) pozostajemy przy ZUA. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA. Należy pamiętać o posiadaniu kopii każdego dokumentu.

Konto firmowe i pieczątka

Wykonanie firmowej pieczątki jest przydatne, jednak nieobowiązkowe. Jednak założenie firmowego konta bankowego jest obowiązkowe i należy je zgłosić do Urzędu Skarbowego (wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG).

Koncesje i zezwolenia

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, niekiedy musimy wyrobić również koncesje lub zezwolenie (np. na sprzedaż alkoholu).

Jeśli zatrudniamy pracowników

Jeżeli zamierzamy zatrudnić pracowników udajemy się do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu. PIP musimy zawiadomić w ciągu 30 dni o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. W przypadku Sanepidu mamy 14 dni na zawiadomienie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników (w wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej).

Kategorie spraw urzędowych

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Bednarek - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny
 

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej