Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Czastary

wtorek, 06 czerwca 2017

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Czastary 

Zawiadamiam wszystkich Mieszkańców Gminy Czastary, że w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 9:00 00 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Czastary z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej sporządzonej na tle sytuacji społeczno-demograficznej za rok 2016 dla gminy Czastary. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Rozpatrzenie:
 1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2016 r.;
 2) sprawozdania finansowego Gminy Czastary za 2016 r.;
 3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2016 r.;
 4) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czastary według stanu na dzień 31.12.2016 r.;
 5) opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Czastary za 2016 r.;
 6) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy;
 7) podjęcie uchwały.

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Czastary absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czastary za 2016 r. ;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;
3) podjęcie uchwały.

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czastarach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017 – 2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o  wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czastary na 2017 rok.
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad.

                                                      Wójt Gminy Czastary  
                                                   (-)Dariusz Rejman 
 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania