< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Czastary

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Czastary

Zawiadamiam wszystkich Mieszkańców Gminy Czastary, że w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek)  o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Czastary z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej sporządzonej na tle sytuacji społeczno-demograficznej za rok 2018 dla gminy Czastary.
 7. Raport o stanie gminy:
 8. 1 przedstawienie „Raportu o stanie gminy”;
 9. 2 debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”;
 10. 3 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czastary wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Rozpatrzenie:

 1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2018 r.;
 2. sprawozdania finansowego Gminy Czastary za 2018 r.;
 3. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Sieradzu           o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2018 r.;
 4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czastary według stanu na dzień 31.12.2018 r.;
 5. opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Czastary za 2018 r.;
 6. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy;
 7. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Czastary absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czastary za 2018 r. ;
 10. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;
 11. podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Czastary na terenie Gminy Czastary.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czastary.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych w Gminie Czastary.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czastary na lata 2019 – 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czastary na lata 2019-2021.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czastary.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czastary pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci innych grup wiekowych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Czastary.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czastary.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czastary na 2019 r.

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

                      Wójt Gminy Czastary 

                                                                                               (-)Dariusz Rejman

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8202445