< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Czastary

środa, 27 listopada 2019

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Czastary

Zawiadamiam wszystkich Mieszkańców Gminy Czastary, że w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek)  o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Czastary z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary.
 7. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Czastary na 2020 r.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi  Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 6 listopada 2019r., doręczonej do siedziby Rady Gminy Czastary w dniu 8 listopada 2019 r. na uchwałę Rady Gminy Czastary nr XXIX/196/2018 z dnia 12 października 2018 r. roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Czastary miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z odpowiedzią na skargę.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Czastary na terenie gminy Czastary.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Czastary z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czastary na 2019 r.  

 

 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czastary w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.         ​                                                                                                                       Wójt Gminy Czastary - Dariusz Rejman 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8189314