< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Zakończyły się walne Zebrania Sprawozdawcze OSP w Gminie Czastary

piątek, 10 marca 2023

Początek każdego roku to czas spotkań strażaków z terenu naszej gminy. Od 14 stycznia do 4 marca 2023 r. odbyło się 6 Walnych Zebrań Sprawozdawczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czastary.

Spotkania druhów poświęcone były bieżącemu funkcjonowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto podczas zebrań przedstawiono sprawozdania z ich działalności, finansów oraz prac komisji rewizyjnych. Zebrania były również miejscem do przedstawiania planów na najbliższe miesiące. Druhowie udzielili absolutorium zarządom Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkania były okazją do wspólnej wymiany doświadczeń kilku strażackich pokoleń. Uczestniczyli w nich członkowie: zwyczajni (czynni), honorowi, wspierający i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Strażacy w każdej z jednostek wkładają mnóstwo pracy i własnego czasu, aby mieszkańcy Gminy Czastary mogli czuć się bezpiecznie. Często narażając własne życie pomagają w potrzebie: w czasie pożarów, zalań budynków, wypadków samochodowych, ale także w czasie zabezpieczenia imprez. Poświęcając swój czas, swoje narzędzia i często swoje pieniądze dbają również o to, aby sprzęt w czasie akcji nigdy ich nie zawiódł. Praca strażaka-ochotnika to nie tylko wyjazdy do akcji, to także udział w zawodach sportowych, w których nasi strażacy zawsze dzielnie reprezentują gminę Czastary.

Wśród braci strażackiej – na wszystkich odbytych zebraniach - nie zabrakło Wójta Gminy Czastary Dariusz Rejmana będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach, Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach Magdaleny Olejnik oraz Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Czastarach – Druha Dariusza Góreckiego. Przyjeżdżali również Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marek Dudka, przedstawiciele PSP w Wieruszowie oraz różni goście zapraszani przez poszczególne jednostki organizujące swoje spotkania.

Podczas zebrań wręczono druhom i druhnom nadane odznaki „Za wysługę lat”, oznaczające liczby lat działalności w OSP.

W OSP Krajanka uroczyście przywitano samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN TGM 13.280.

Warto zaznaczyć, że w naszej gminie dwie spośród sześciu jednostek OSP należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Strażacy uczestniczą w świętach kościelnych, biorą udział w różnych uroczystościach na terenie gminny, organizują także pokazy sprzętu, prowadzenia akcji na terenie szkół i zapraszają młodzież do remiz na pokazy.

Praca strażaka-ochotnika to wielkie wyzwanie oraz poświęcenie często własnego życia. Wszystkim druhom oraz druhnom z terenu Gminy Czastary życzymy na 2023 rok pomyślności i opieki św. Floriana.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
11531723