< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

poniedziałek, 24 czerwca 2019

19 czerwca 2019 r. był ostatnim dniem roku szkolnego 2018/2019 we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Czastary tj. w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Czastarach, w Szkole Podstawowej w Radostowie Pierwszym, w Szkole Podstawowej w Parcicach oraz w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach. Uroczyste akademie kończące rok szkolny połączone były oczywiście z wręczeniem świadectw najlepszym uczniom. Rodzice zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

W uroczystościach brali udział przedstawiciele samorządu gminnego dziękując nauczycielom za ich pracę i gratulując uczniom osiągniętych wyników.

W Szkole Podstawowej w Radostowie na 28 uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 -  1 uczeń otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.

W Szkole Podstawowej w Parcicach na 78 uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - 12 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, a 9 uczniów otrzymało Stypendia Wójta Gminy Czastary.

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach na 244 uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - 42 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, a 17 uczniów otrzymało Stypendia Wójta Gminy Czastary.

W dwóch III klasach gimnazjalnych na 47 uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2018/2019  - 12 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, a 6 uczniów otrzymało Stypendia Wójta Gminy Czastary.

Podczas uroczystości kończących rok szkolny pożegnano również osoby odchodzące na emeryturę: nauczyciela Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach – Panią Mariolę Hącel oraz nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach – Panią Bernadettę Małecką.

Akademie w szkołach były przygotowane na wysokim poziomie i zawierały ciekawe elementy artystyczne. Widać było rozpromienione twarze, uczniów odbierających świadectwa z paskiem i nagrody ufundowane przez rodziców.

Na czas wakacji życzymy wszystkim beztroskiego wypoczynku, bezpieczeństwa i spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań.

 

Nazwa

Szkoła Podstawowa w Czastarach

Nazwa

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czastarach

Nazwa

Oddział Przedszkolny w Parcicach

Nazwa

Szkoła Podstawowa w Parcicach

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8192362