Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

czwartek, 29 czerwca 2017

23 czerwca 2017 roku  nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów - oficjalnie zakończył się kolejny - 2016/2017 rok szkolny.
   Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów oraz nowych doświadczeń. W Zespole Szkół w Czastarach uroczystości związane z zakończeniem roku szklonego miały szczególnie podniosły charakter. Oprócz tradycyjnego wręczania świadectw szkolnych oraz nagród dla najlepszych uczniów, Wójt Gminy Czastary – Dariusz Rejman, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz uczniowie żegnali w roli dyrektora Pana Waldemara Bednarka, który zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora od dnia 1 września 2017 r. Wszyscy w/w żegnali również Panią Barbarę Kmieć – nauczycielkę matematyki, która po 33 latach czynnej pracy w zawodzie nauczyciela przeszła na zasłużoną emeryturę. Na tej samej uroczystości Wójt Gminy wręczył również Pani Jolancie Siwik Zarządzenie na podstawie którego od 1 września 2017 r. Pani Siwik będzie pełnić obowiązki dyrektora w Szkole Podstawowej w Czastarach. Podziękowaniom, wyrazom uznania jak również gratulacjom nie było końca.
   Za sprawą reformy oświatowej dzień 23 czerwca 2017 r. miał również historyczne znaczenie. Po raz ostatni bowiem zarówno Szkoła Podstawowa w Czastarach, Szkoła Podstawowa w Parcicach oraz Szkoła Podstawowa w Radostowie Pierwszym żegnały uczniów jako 6 oddziałowe szkoły podstawowe. Z dniem 1 września 2017 r. obie w/w szkoły stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. 
   Jak wyglądał ten rok szkolny w liczbach? W 3 naszych placówkach tj. zespole szkół i w 2 szkołach podstawowych naukę realizowało 348 uczniów, z czego 209 w szkołach pod-stawowych, a 139 w gimnazjum. Wychowanie przedszkolne realizowało 112 przedszkolaków z czego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Czastarach 50 przedszkolaków, w Punkcie Przedszkolnym w Kątach Walichnowskich 40 przedszkolaków i w Punkcie Przed-szkolnym w Radostowie 22 przedszkolaków. W szkołach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty: nauczycieli -  46,69 oraz pracowników niepedagogicznych - 18. Wydatki w oświacie ogółem w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.227.411,37 zł co stanowiło 1/3 wszyst-kich wydatków w budżecie naszego samorządu.Wysokość subwencji oświatowej wyniosła 3.402.326,00 zł, a dotacji na wychowanie przedszkolne 142.480,00 zł.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia uczniów gminnych placówek oświatowych, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem to przedstawia się to następująco:
Szkoła Podstawowa w Radostowie Pierwszym:
 – świadectwo z wyróżnieniem otrzymał jeden uczeń klasy V,
Szkoła Podstawowa w Parcicach:
– świadectwo z wyróżnieniem otrzymało
- 4 uczniów klasy IV,
- 2 uczniów klasy VI,
Szkoła Podstawowa w Czastarach
 – świadectwo z wyróżnieniem otrzymało:
- 5 uczniów klasy IV,
- 8 uczniów klasy V,
- 5 uczniów klasy VI,
Publiczne Gimnazjum w Czastarach:
- 6 uczniów kasy Ia,
- 3 uczniów klasy Ib,
- 6 uczniów klasy IIa,
- 3 uczniów klasy IIb,
- 4 uczniów klasy IIIb
- 3 uczniów klasy III.
Stypendium z budżetu Gminy Czastary otrzymało 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Parcicach oraz 22 uczniów Zespołu Szkół w Czastarach.
W związku z rozpoczynającymi się wakacjami życzymy całej społeczności szkolnej z terenu naszej gminy - gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi, uczniom i ich rodzicom słonecznego oraz bezpiecznego wypoczynku letniego.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania