< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Wieloletni Skarbnik Gminy Elżbieta Augustyniak odchodzi na emeryturę

piątek, 30 sierpnia 2019

Podczas wczorajszej Sesji Rady Gminy, jednym z punktów uchwał podejmowanych przez radnych było odwołanie dotychczasowej pani skarbnik, która na ręce wójta złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę i przejście na emeryturę. Był to najbardziej wzruszający moment VII Sesji Rady Gminy Czastary.

Pani Elżbieta Augustyniak - specjalistka w swojej dziedzinie, bardzo lubiana i szanowana na stanowisku skarbnika gminy przepracowała 29 lat. Skrupulatnie pilnując dochodów i wydatków, wspomagała swoją wiedzą i doświadczeniem władze gminy i jej mieszkańców, tworzyła i realizowała kolejne budżety, kontrasygnowała zobowiązania finansowe zaciągane przez gminę oraz w całości czuwała nad stabilnością finansów Gminy Czastary .

 W trakcie wczorajszych obrad sesji zarówno wójt gminy jak i radni podkreślali, że z ciężkim sercem rozstają się z panią skarbnik. Radni jak sami mówili – niechętnie oddawali głos za odwołaniem.

Coś się zaczyna i coś się kończy. Dziś jesteśmy świadkami, że kariera zawodowa pani skarbnik dobiega końca. Gmina traci osobę, którą niełatwo będzie zastąpić. Miałem wielki zaszczyt i szczęście współpracować z taką osobą. Nie zawsze było łatwo, ale dziękuje za różnicę zdań, za konstruktywne rozmowy, za merytorykę, dokładne referowanie, profesjonalizm, bycie wzorem do naśladowania. Za wszystko dziękuje i życzę, aby Pani Skarbnik spełniała swoje marzenia i realizowała się w nowych realiach" – powiedział Wójt – Dariusz Rejman.

Słowa uznania w kierunku pani skarbnik wyrazili też Przewodniczący Rady Gminy - Marek Dudka, radni oraz sołtysi Gminy Czastary.

Na ręce pani skarbnik, która pełniła tę funkcję nieprzerwanie od 1 października 1990 r. powędrowały kwiaty i upominki, życzenia i podziękowania.

Obowiązki skarbnika gminy przejmie teraz Anna Olejniczak, inspektor ds. księgowości budżetowej, która z dotychczasową panią skarbnik wspópracowała od 2001 r. Rada jednogłośnie przyjęła jej kandydaturę, jako osoby kompetentnej, spełniającej szereg wymogów oraz z wieloletnim doświadczeniem i znajomością pracy gminy. Nowa skarbnik otrzymała życzenia na nową drogę zawodową. Swoją funkcję będzie oficjalnie sprawowała od 26 września 2019 r.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8363400