< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Uwaga ! zmiana formularzy

czwartek, 19 września 2019

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY DRUKÓW PODATKOWYCH SKŁADANYCH PRZEZ PODATNIKÓW
W PRZYPADKU NABYCIA, ZBYCIA LUB ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gniny Czastary informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia, lub zmiany sposobu użytkowania. Zostają one zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą w każdej gminie.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji
  o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019r.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D20191104.pdf

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji
  o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019r.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105.pdf

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji
  o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019r.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D20191126.pdf

Formularze dostępne są na naszej stronie internetowej Urzędu Gminy Czastary – w zakładce : SAMORZĄD – PODATKI I OPŁATY LOKALNE ( ważne od 01.07.2019 r.) lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

WYKAZ INFORMACJI I DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 LIPCA 2019 R.

OSOBY FIZYCZNE

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (IN-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCY OPODATKOWANIU (ZIN-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZIN-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (ZIN-3.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH (IR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZIR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZIR-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (ZIR-3.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

IL-1 INFORMACJA O LASACH (IL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZIL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZIL-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (ZIL-3.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf


 

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZDN-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZDN-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5031/zdn2-01-13.pdf

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5027/dr1-01-18.pdf

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZDR-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5032/zdr1-01-11.pdf

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZDR-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5033/zdr2-01-07.pdf

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5045/dl1-01-13.pdf

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (ZDL-1.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5044/zdl-1-01-11.pdf

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (ZDL-2.PDF)

https://www.podatki.gov.pl/media/5050/zdl2-01-06.pdf

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

https://www.podatki.gov.pl/media/3603/dt-1-06-04.pdf

DT-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

https://www.podatki.gov.pl/media/3604/dt-1a-06-03.pdf


 

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została również możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy (papierowa, czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Minister Finansów wydał w tej sprawie następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1153),

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001153/O/D20191153.pdf

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1154),

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001154/O/D20191154.pdf

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1185).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001185/O/D20191185.pdf


 


 


 

Wzory deklaracji i informacji podatkowej obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku :

 • DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 • ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

 • DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 • ZR-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

 • DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 • ZL-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

 • IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO

 • DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 • DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować druki wynikające z Uchwały Rady Gminy obowiązujące do dnia
1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.


 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8193499