Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Usuwanie drzew – zmiana przepisów od 17.06.2017 r.

czwartek, 10 sierpnia 2017

W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków, gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji wymagane jest zgłoszenie w Urzędzie Gminy zamiaru usunięcia drzewa.

 

W jakim przypadku należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje osoba fizyczna zamierzająca usunąć z nieruchomości, której jest właścicielem (współwłaścicielem) drzewo, jeżeli obwód pnia tego drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.*

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.


 

Kto może dokonać zgłoszenia?

Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzający usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Pełnomocnik

Właściciel nieruchomości może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im  pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Gminy Czastary lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Czastary - RBS Lututów Oddział Czastary 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.


 

Wzór pełnomocnictwa do pobrania w załącznikach.
 

Dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawierające:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego (opcjonalnie nr telefonu kontaktowego) właściciela/współwłaścicieli nieruchomości;
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: adres (nazwę ulicy i nr nieruchomości); nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nr księgi wieczystej;
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości;
 • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do pobrania w załącznikach.
 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ (osoba upoważniona przez Wójta Gminy Czastary), w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia, odpowiednio:

 • nazwy gatunku drzewa;
 • obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin organ - Wójt Gminy Czastary, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, może przed upływem terminu od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu do pobrania w załącznikach.

 

UWAGA! W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827);

 

Wnioski do pobrania

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania