< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

TO BYŁO WIELKIE WYDARZENIE !

środa, 11 grudnia 2019

TO BYŁO WIELKIE WYDARZENIE !

W dniu 29 listopada 2019 r. w Qarium Kępno uroczyście zakończono realizację PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „ UMIEM PŁWAĆ”- edycja 2019, w którym udział wzięli uczniowie klas I, II ,III Szkoły Podstawowej w Parcicach i Szkoły Podstawowej w Radostowie wraz z opiekunkami Panią Martą Saturską i Panią Marią Jama. Przez dziesięć tygodni w każdy piątek uczniowie dzielnie zmagali się z trudnościami, jakie stawiali przed nimi instruktorzy nauki pływania w Qarium Kępno. Bywały i chwile zwątpienia, ale Panowie instruktorzy i panie wspólnie wspierali uczniów w dążeniu do celu. W efekcie wytężonej pracy wszyscy uczniowie zdobyli umiejętności określone programem projektu, co potwierdzają uroczyście wręczone przez Panów instruktorów pływania dyplomy. Dekoracji dokonano w obecności Pani Magdaleny Wabnic i Pani Agnieszki Ciura, które z ramienia Urzędu Gminy w Czastarach podjęły inicjatywę zgłoszenia i realizacji projektu „ UMIEM PŁYWAĆ”- edycja 2019. Posumowaniem zakończenia projektu było wspólne spotkanie w szkole w Parcicach, gdzie Mali Pływacy otrzymali medale i przy słodkim poczęstunku miło spędzili czas.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parcicach z Panią dyrektor Martą Saturską i uczniowie Szkoły Podstawowej w Radostowie z Panią dyrektor Marią Jama serdecznie dziękują Panu Dariuszowi Rejmanowi Wójtowi Gminy Czastary za umożliwienie uczniom tych szkół udziału w Projekcie „ UMIEM PŁYWAĆ”- edycja 2019 dzięki któremu dzieci mogły zdobyć bardzo ważną umiejętność pływania, która pozwoli im w przyszłości bezpiecznie korzystać z akwenów wodnych. Gorące podziękowania także dla Pani Magdaleny Wabnic i Pani Agnieszki Ciura. Dziękujemy również wspierającym nas rodzicom.


 

Szkoła Podstawowa w Parcicach
Szkoła Podstawowa w Radostowie

 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
6867079