Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

POSPRZĄTALIŚMY RAZEM GMINĘ

piątek, 12 maja 2017

Śladem lat ubiegłych Powiat Wieruszowski po raz kolejny zaprosił naszą gminę do wzięcia udziału w akcji:

„Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na Wiosnę”. Akcja ta stała się już stałym punktem kalendarza działań w naszej Gminie i co roku motywuje coraz większą liczbę osób, a w szczególności młodzież i dzieci do czynienia swojego otoczenia czystszym, zdrowszym i bardziej estetycznym. W tym roku szyki popsuła nam trochę pogoda, tak więc „Wielkie sprzątanie”  rozpoczęło się nieco później niż zwykle bo dopiero 28 kwietnia i trwało do 11 maja. Chętnych do udziału w akcji nie brakowało. Niezwykłą aktywnością wykazali się uczniowie Szkół Podstawowych w Czastarach, Parcicach i Radostowie pod nadzorem swych nauczycieli. Po raz kolejny  place zabaw i teren wokół swoich przedszkoli posprzątały przedszkolaki  z Czastar, Kątów Walichnowskich, Radostowa i Parcic. Łącznie w teren wyszło ponad 370 osób. W zorganizowaną akcję czynnie włączyli się tradycyjnie również pracownicy Urzędu Gminy w Czastarach. Najwięcej wśród odpadów było butelek, plastików, opakowań, jednorazówek itp., ale nie brakowało też m.in. opon i starego sprzętu AGD. W sumie zebraliśmy pełny kontener KP-7. Za najliczniejsze zaangażowanie w przedsięwzięcie sprzątania czyli dzieciom szkół i przedszkoli Wójt Gminy podziękował słodyczami. Nadrzędnym celem akcji było jak zawsze zaangażowanie naszej społeczności w utrzymanie estetyki otoczenia, propagowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz kształtowanie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. Wszystkim, którzy wsparli  akcję „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na Wiosnę” Wójt Gminy Czastary serdecznie dziękuje!!

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania