< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Pachnie nowością, jest bezpiecznie, przestronnie i przytulnie..

środa, 25 września 2019

Pachnie nowością, jest bezpiecznie, przestronnie i przytulnie..

Bardzo ważne dla społeczeństwa jest właściwe kształtowanie młodego człowieka. Ten wieloletni proces formowania, poza rodziną, odbywa się w szkole. Samorząd Gminy Czastary od lat wspiera wszelkie działania i programy zmierzające do poprawy warunków i jakości kształcenia dzieci i młodzieży w swoich placówkach oświatowych. Gruntowna modernizacja jakiej doczekały się w ostatnim czasie odziały przedszkolne w Radostowie i w Katach Walichnowskich jest tego najlepszym dowodem.

W ramach zrealizowanych inwestycji w obu placówkach wykonano szereg prac, których głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Wymiana podłóg z istniejących wykładzin PCV na podłożu drewnianym na panelowe na posadzkach cementowych, ułożenie podkładów wygłuszających z atestem trudnozapalności, wykonanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych, odmalowanie sal, zamontowanie nowego oświetlenia, zamontowanie nowych grzejników stalowych, wymiana wszystkich mebli na meble z atestem, zakup nowych dywanów, wymiana i modernizacja istniejących instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej do obowiązujących wymogów i standardów to zaledwie kilka przykładów z ogromu robót które trwały od końca czerwca do ostatnich dni sierpnia 2019 r.

Jak widać wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku. Zamiast dzieci, do oddziałów przedszkolnych uczęszczały ekipy remontowe, aby po wakacjach przedszkolaki mogły wrócić do jeszcze piękniejszych placówek. Oba oddziały przedszkolne zyskały nowe oblicze.

Wykonane prace bardzo cieszą zarówno nauczycieli, przedszkolaków jak i rodziców. Podjęty trud opłacał się, w wyremontowanych placówkach pachnie nowością, jest bezpiecznie, przestronnie i przytulnie. Te, jak i inwestycje z poprzednich lat wynikają z troski o dzieci i przekonania, że to właśnie one są naszą przyszłością. Dobra edukacja to pierwsza z cegiełek w budowaniu przyszłych pokoleń.  

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8271927