Rolnictwo

W gminie Czastary położonej w południowo wschodniej części powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim znajduje się 11 wsi sołeckich. Ogólny obszar gminy wynosi -6267 ha, z czego na użytki rolne przypada -4467 ha, lasy – 1407 ha i pozostałe grunty jak zabudowania, podwórza, rowy, drogi - 393 ha. Jest to gmina typowo rolniczo. W użytkowaniu rolników indywidualnych jest 99 % wszystkich użytków rolnych. Gospodarstwa rolne w ilości 647, są małymi obszarowo. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 6,9 ha. Duża ilość gospodarstw rolnych jest wydzierżawiona innym użytkownikom i nawet część gruntów odłoguje.
Rolnicy głównie zajmują się produkcją roślinną to jest uprawą zbóż jak żyto, częściowo pszenica i ziemniaki jadalne głównie wczesnych odmian. Uprawą warzyw zajmuje się znikoma ilość rolników.
Obok produkcji roślinnej prowadzona jest produkcja zwierzęca, gdzie dominującym kierunkiem jest tucz trzody chlewnej ok. 7500 szt. w gminie oraz w mniejszej ilości produkcja mleka /630 szt. krów/. Nie jest to jednak produkcja na większą skalę.
Użytki rolne są w przeważającej ilości klasy V i VI, co nie pozwala uprawiać roślin o dużych wymaganiach glebowych. Poniżej przedstawię występujące klasy gleb w gminie Czastary:
Klasa III - 201 ha
klasa IV - 1401 ha
klasa V - 1642 ha
klasa VI - 1206 ha
klasa VI z- 17 ha
Z przedstawionych danych wynika, że gleby słabych klas bonitacyjnych (Vi VI kl) wynoszą 2865 ha tj. 64 %.

Plony kształtują się na poziomie ok. 30 kwintali z 1 ha zbóż i od 170 – 190 kwintali ziemniaków z 1 ha średnio w gminie.

W gminie na 11 wsi sołeckich 10 jest zwodociągowanych. W latach 2003-2004 planowana jest budowa wodociągu w niezwodociagowanej miejscowości i z wody z wodociągu będzie korzystało 45 posesji.
Długość sieci wodociągowej wynosi obecnie 42,9 km. Do wodociągu podłączonych jest 853 posesje na terenie gminy.