PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZASTARY

Konsulacje Społeczne

logoStosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziaie społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych i przystąpieniu do udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czastary”


 

 

 

informacja na stronę Czastary

ankieta - budynki użyteczności publicznej - Czastary
ankieta - jednorodzinne - Czastary
ankieta - przedsiębiorcy - Czastary
ankieta - wielorodzinne - Czastary