Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), do Gminy Czastary można kierować dokumenty w wersji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP). W celu poprawnego doręczenia dokumentu w wersji elektronicznej podmiot wysyłający musi posiadać konto użytkownika na platformie e PUAP oraz opatrzyć korespondencję kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcja zakładania konta oraz wszelkie informacje dotyczące użytkowania znajdują się na stronę pod ardesem: http://epuap.gov.pl/

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej mieści się pod adresem:

epuap