Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Czastary

sesja logoZawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Czastary
Zawiadamiam wszystkich Mieszkańców Gminy Czastary, że w dniu 23 listopada 2016 r. (środa) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Czastary z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary.
7. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Czastary na 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Czastary.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Czastary oraz stałych komisji Rady Gminy Czastary na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czastary w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czastary.
16. Podjęcie uchwały w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Krajanka, Przywory, Nalepa i Jaśki oraz na działkach o numerach ewid. 265, 267, 263 w obrębie geodezyjnym Jaworek i na działkach o numerach ewid. 1603, 262, 1596/1 w obrębie geodezyjnym Czastary - Gmina Czastary.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Krajanka, Przywory, Nalepa i Jaśki oraz na działkach o numerach ewid. 265, 267, 263 w obrębie geodezyjnym Jaworek i na działkach o numerach ewid. 1603, 262, 1596/1 w obrębie geodezyjnym Czastary - Gmina Czastary.
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach w miejscowości Parcice, ul. Dworska 3 oraz dokonania stosownych zmian w tym zakresie w statucie biblioteki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czastary na 2016 r.

20. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Czastary
(-)Dariusz Rejman