< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Odnowione Centrum Kultury w Czastarach

piątek, 08 czerwca 2018

Z wielką radością informujemy iż, zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn.  Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach. Odbioru w/w prac dokonano 11.05.2018r.

Całkowity koszt realizacji tego zadania to 313 420,37 zł w tym 173 790,00 zł dofinansowano ze środków Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Realizowana inwestycja polegała na przebudowie części wewnętrznej budynku należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach.

W wyniku przebudowy sala główna została otwarta poprzez wykonanie szerszych przejść do sal znajdujących się w nawach bocznych, co znacznie poprawiło estetykę tych pomieszczeń. Na części sceny zostały wydzielone dwa pomieszczenia gospodarcze które posłużą do przechowywania sprzętu związanego z obsługą sali widowiskowej. Pierwsze pomieszczenie przeznaczone jest dla artystów występujących na scenie, a drugie pomieszczenie przeznaczone jest do przechowywania: nagłośnienia scenicznego oraz scenografii.

Wykonano również modernizację węzłów sanitarnych WC dla kobiet, WC dla osób niepełnosprawnych, która również pełni funkcję WC dla mężczyzn. Przebudowie została poddana część klatki chodowej z uwagi na konieczność zachowania ciągów komunikacyjnych tj. wejście do szatni oraz wejście na scenę. Dzięki przebudowie schody są bardziej funkcjonalne i bezpieczne. Ponadto wymianie poddane zostały elementy stolarki okiennej z roletami zewnętrznymi, stolarki drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wszystkie ściany zostały gruntownie odnowione i pomalowane, na podłodze w korytarzu zostały położone nowe kafle, a w części sali widowiskowej wykładzina PCV. Na scenie został położony nowy parkiet. Całość prac budowlanych zakończona została montażem urządzeń klimatyzujących.

Zdjęcia z wykonanych prac możecie Państwo zobaczyć w załączonej galerii.

 

Autor:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
2238018