< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Nowe władze w jednostkach OSP gminy Czastary na lata 2021-2025

środa, 07 lipca 2021

To był szczególny okres, strażackie działania znacznie utrudniła pandemia. W tym czasie nie odbywały się żadne spotkania oraz uroczystości, jak i nie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. W każdej chwili jednak mogliśmy liczyć na pomoc ze strony druhów strażaków czy to przy roznoszeniu ulotek, transporcie artykułów spożywczych, zabezpieczaniu miejsc kwarantanny. I to jest bardzo cenne, że chcecie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Za to zaangażowanie, waszą społeczną pracę, za to, że wam się chce i widzicie potrzebę niesienia pomocy osobom poszkodowanym, bardzo dziękuję. Ostatnie półtora roku było trudnym czasem dla nas wszystkich. Pandemia koronawirusa postawiła również przed wami nowe wyzwania i sprostaliście im. Dziękuję wam za to i za to, że mieszkańcy naszej gminy mogą na was liczyć w każdej sytuacji. Gratuluję też wszystkim nowym członkom zarządów i życzę im wytrwałości w rozwijaniu swoich jednostek” – powiedział – Wójt Gminy Czastary – Dariusz Rejman – podsumowując walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze jakie odbyły się w okresie od 6 czerwca do 3 lipca 2021 r. w 6 jednostkach OSP Gminy Czastary.

Na każdym zebraniu oprócz naszych dzielnych strażaków obecny był Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy w jednej osobie – Pan Dariusz Rejman, komendant gminny Pan Dariusz Górecki oraz pracownicy Urzędu Gminy.
 

Z uwagi na pandemię zebrania sprawozdawczo-wyborcze przeprowadzane były w okresie letnim. W przed pandemicznych czasach walne zebrania strażaków ochotników odbywały się między styczniem a końcem marca. W tym roku było to niemożliwe.

Wszystkie zebrania zostały bardzo dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone. Poniżej przedstawiamy nowe składy zarządów w poszczególnych jednostkach OSP.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach

Lp. Funkcja Imię i nazwisko

1. Prezes - Paweł Janik

2. Wiceprezes – Naczelnik - Tobiasz Preder

3. Wiceprezes - Marcin Jaśko

4. Zastępca Naczelnika - Dawid Chrzan

5. Sekretarz - Kamil Lechowicz

6. Skarbnik - Jan Tomalik

7. Gospodarz - Małgorzata Biczysko

8. Kronikarz - Michał Chrzan


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Walichnowskich

Lp. Funkcja Imię i nazwisko

1. Prezes - Wojciech Pietrzak

2. Wiceprezes-Naczelnik - Mariusz Rybka

3. Wiceprezes - Adam Wójciak

4. Zastępca Naczelnika - Maciej Kałuża

5. Sekretarz - Anna Karbowiak-Kamyk

6. Skarbnik - Mariusz Perdek

7. Gospodarz - Tomasz Pietrzyński


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krajance

Lp. Funkcja Imię i nazwisko

1. Prezes - Zbigniew Furman

2. Wiceprezes - Michał Łukowski

3. Naczelnik - Marcin Patykowski

4. Zastępca Naczelnika - Adrian Nawrocki

5. Sekretarz - Przemysław Matusiak

6. Skarbnik - Piotr Urbanek

7. Gospodarz - Krystyna Nogaj

8. Kronikarz - Aleksandra Furman

9. Członek Zarządu - Leszek Syguła


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Parcicach

Lp. Funkcja Imię i nazwisko

1. Prezes - Zygmunt Chałupka

2. Wiceprezes-Naczelnik - Krzysztof Sut

3. Wiceprezes - Artur Nowak

4. Zastępca Naczelnika - Marek Urbański

5. Sekretarz - Łukasz Sudomirski

6. Skarbnik - Jakub Szymanek

7. Gospodarz - Szymon Rzepecki


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach

Lp. Funkcja Imię i nazwisko

1. Prezes - Andrzej Zaustowicz

2. Wiceprezes-Naczelnik - Michał Nalepa

3. Sekretarz - Stanisław Nalepa

4. Skarbnik - Andrzej Galiński

5. Gospodarz - Jan Żmuda


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie

Lp. Funkcja Imię i nazwisko

1. Prezes - Szymon Woś

2. Wiceprezes-Naczelnik - Kamil Woś

3. Sekretarz -Piotr Woś

4. Skarbnik - Sylwester Goj

5. Gospodarz - Ryszard Urbanek

6. Członek - Paweł Woś

 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
9455682