Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Gminny Dzień Strażaka

poniedziałek, 08 maja 2017

W sobotę 6 maja 2017 roku odbyła się uroczystość  obchodów Gminnego Dnia Strażaka

połączona z poświęceniem i oficjalnym przekazaniem samochodu pożarniczego lekkiego marki Renault Master dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Walichnowskich. Uroczystości  rozpoczęły się na boisku wiejskim polową Mszą św., którą prowadził ks. Jan Matwijiszyn – Proboszcz Parafii w Walichnowach w asyście z ks. Jackiem Grabowskim – Proboszczem Parafii w Parcicach i Henrykiem Sikorą – Proboszczem Parafii w Radostowie. Po Mszy św. odbyły się dalsze uroczystości.  Po przeglądzie i przywitaniu pododdziałów przez Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi  - druha Janusza Pietrzaka, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt.  Następnie Prezes OSP w Kątach Walichnowskich dh Adam Wójciak przywitał zaproszonych gości. W dalszej części uroczystości Prezes miejscowej jednostki poprosił ks. Jana Matwijiszyna o poświęcenie samochodu pożarniczego. Po poświęceniu samochodu – Wójt Gminy Dariusz Rejman odczytał „Akt przekazania samochodu pożarniczego”, następnie przekazał kluczyki i dowód rejestracyjny Naczelnikowi OSP, a Naczelnik OSP przekazał kluczyki kierowcy.
W związku z Dniem Strażaka, w uznaniu za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej dokonano wręczenia medali, odznak, statuetek i wysługi lat zasłużonym Strażakom:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
- druh Paweł Kos – OSP Czastary
- druh Artur Nowak – OSP Parcice
- druh Roman Pazek -OSP Przywory

Srebrny medal otrzymali:
- druh Grzegorz Poraszka – OSP Radostów
- druh Rafał Mierzwiak – OSP Czastary

Brązowym medalem uhonorowano: 
- druhnę Agnieszkę Strzała – OSP Kąty Walichnowskie
- druha Mariusza Perdka – OSP Kąty Walichnowskie
- druha Tomasza Małeckiego – OSP Czastary
- druha Kamila Wosia – OSP Radostów
- druha Sylwestra Grzesiaka – OSP Parcice
- druha Tomasza Ostrycharza – OSP Krajanka

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został:
- druh Dawid Wolny – OSP Kąty Walichnowskie
- druhna Justyna Płonka – OSP Czastary
- druhna Jaśko Anna – OSP Czastary
- druh Sebastian Chrzan – OSP Krajanka
- druh Maciej Drab – OSP Krajanka
- druh Dawid Hącel – OSP Radostów

Statuetki „Zasłużony Działacz Związku OSP RP Gminy Czastary otrzymali:
- druh Sylwester Goj – OSP Radostów
- druh Roman Strzelczyk – OSP Czastary
- druh Tomasz Kowalewski – OSP Parcice
- druh Marek Siwik – OSP Krajanka
- druh Józef Promny – OSP Przywory
- druh Tadeusz Pietrzak – OSP Kąty Walichnowskie

Odznakę „Za Wysługę Lat” otrzymali druhowie OSP z Kątów Walichnowskich:
- druh Adam Wójciak – 50 lat w OSP
- druh Zenon Łuczak – 40 lat w OSP
- druhna Janina Żurek – 25 lat w OSP
- druh Mariusz Rybka – 20 lat w OSP
- druh Wojciech Pietrzak – 20 lat w OSP
- druh Dariusz Łuczak – 20 lat w OSP

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.
  Na zakończenie uroczystości przeprowadzono defiladę, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, strażacy i samochody pożarnicze z terenu Gminy Czastary i strażacy z zaprzyjaźnionej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walichnowach z Gminy Sokolniki. 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania