< >
Tradycja
i nowoczesność

Odpłatne usługi dodatkowe na odbiór odpadów komunalnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ODPŁATNEJ DODATKOWEJ USŁUGI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I BUDOWLANYCH.

1. Szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czastary i zagospodarowania tych odpadów w zmian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości dodatkową opłatę:

  • podstawienie oraz odbiór kontenerów przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 1 m³.
  • jednorazowe podstawienie oraz odbiór pojemników lub kontenerów przeznaczonych na odpady zmieszane w ilości powyżej 1m³.

2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z dodatkowych usług, należy zgłosić do Wójta Gminy Czastary w formie wniosku, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi.
3. Pojemniki do gromadzenia odpadów dostarczy do nieruchomości przedsiębiorca, który świadczy na terenie gminy Czastary usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Ustala się następujące stawki cenowe za usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Czastary, wymienione w pkt 1:

  •  za podstawienie oraz odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 1 m³ – 400,00 zł, /kontener o pojemności 7 m³/
  • za podstawienie jednorazowe oraz odbiór pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane – 65,00 zł, /pojemnik o pojemności 1,1 m³/
  • za podstawienie jednorazowe oraz odbiór kontenera przeznaczonego na odpady zmieszane – 460,00 zł, /kontener o pojemności 7 m³/

5. Należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać gotówką lub bankowym poleceniem przelewu na rachunek bankowy Gminy Czastary.
Nr konta 93 9256 0004 3900 0101 2000 0180

Wniosek usługi dodatkowe.pdf
 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
2238859