< >
Tradycja
i nowoczesność

Oświata

Informacja dotycząca funkcjonowania szkół w gminie Czastary od 25 maja 2020 r.

środa, 20 maja 2020

Szanowni rodzice i uczniowie szkół gminy Czastary !!!

Najnowsze wytyczne wydane przez Ministra Edukacji wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym nakładają na dyrektorów szkół i samorządy nowe zadania związane ze stopniowym otwieraniem placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży.

Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek. Szkoły i przedszkole zostały wyposażone w środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej. Dyrektorzy przygotowali już procedury bezpieczeństwa uwzględniające zalecenia MEN, GIS i MZ.

Zgodnie z ww. wytycznymi we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czastary od 25 maja br. nastąpi powrót do szkoły, jednak tylko w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w domach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla dzieci, które nie mają możliwości pozostania w domu, zostaną otworzone świetlice, ze specjalnymi obostrzeniami sanitarnymi. Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dzieci korzystały z zajęć opiekuńczo – wychowawczych proszeni są o kontakt z dyrektorem lub wychowawcą klasy. 

Należy pamiętać, że w przypadku wszystkich placówek, z uwagi na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 25 maja br. również uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Od 25 maja br. zaczną również funkcjonować w ograniczonym zakresie wynikającym z rygorów sanitarnych publiczne przedszkole oraz odział przedszkolny.

Ponadto informujemy, iż do końca roku szkolnego 2019/2020 nie będzie organizowanego transportu dzieci do szkół.

Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności, stąd wspólnie z dyrektorami szkół podjąłem decyzję o organizacji dla podopiecznych tylko ciepłego napoju (herbaty). Posiłek dla dziecka rodzice organizują we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć będą sukcesywnie umieszczane na stronach poszczególnych placówek od najbliższego poniedziałku.

Powyższe uzgodnienia dokonano w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych gminy Czastary.

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
9455700