< >
Tradycja
i nowoczesność

Kultura

Niecodzienny Jubileusz 100 lat urodzin Pana Czesława Grzany

piątek, 16 sierpnia 2019

Niecodzienny Jubileusz 100 lat urodzin Pana Czesława Grzany

Nie często się zdarza, aby tradycyjnie śpiewane „sto lat”, z racji chwili modyfikowano w sekwencji życzeń na lat „dwieście.”

W dniu 15 sierpnia 2019 roku 100-lecie swoich urodzin obchodził Pan Czesław Grzana, który urodził się 15.08.1919 roku w Calitz (Niemcy). Obecnie mieszka w Parcicach i jest pod troskliwą opieką syna i jego rodziny. Jubilat ma 6 dzieci, doczekał się 14 wnuków, 2 prawnuków i jednego prawnuka „w drodze”. Mimo upływu lat Pan Czesław cieszy się doskonałą pamięcią. Dane Mu było przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć radości, ale i trudów z nim związanych, to czas wypełniony pracą i poświęceniem dla rodziny i ojczyzny. Pasją Pana Czesława jest pisarstwo, które polega na opisywaniu „swojej małej rodzimej ojczyzny” od lat dzieciństwa do czasów obecnych. Dorobek artystyczny, który robi duże wrażenie, można było podziwiać podczas czwartkowej uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji czcigodnego Jubilata w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Parcicach, której przewodniczył ks. Proboszcz Jacek Grabowski. Na zaproszenie Jubilata i Jego Rodziny, uczestnicy uroczystości udali się do Domu Strażaka w Czastarach, gdzie składano dostojnemu Jubilatowi w długiej kolejce gratulacje i życzenia. W uroczystości nie zabrakło także władz samorządowych z Wójtem Dariuszem Rejmanem na czele, Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Dudką i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Barbarą Łuźniak oraz władz powiatowych na czele ze Starostą Andrzejem Szymankiem. Wójt, w imieniu swoim i całej Rady Gminy w Czastarach oraz w imieniu sołtysów 11 sołectw złożył Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia oraz przypomniał, że uchwałą Rady Gminy Pan Czesław został niedawno pierwszym honorowym obywatelem Gminy Czastary. Była to też szczególna okazja dla podziękowania za długoletnią pracę dla dobra mieszkańców Parcic, Gminy Czastary, dla wszystkich pokoleń.

Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był  specjalnie na tę okazję przygotowany tort urodzinowy, a Jubilat sam osobiście zdmuchnął umieszczone na nim świeczki.

Jubilatowi życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczęściu.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8192341