< >
Tradycja
i nowoczesność

Informacje

Rolniku! Spisz się!

czwartek, 20 sierpnia 2020

Powszechny Spis Rolny, który rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada stanowić będzie najważniejszy obowiązek rolników w tym roku. Rolniku! Nie czekaj na wizytę rachmistrza – spisz się samemu przez Internet lub umów się na spis telefoniczny. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, którego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają również w Gminie Czastary.

Organizacja spisu w gminie Czastary
W naszej gminie utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiedzialne było m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu wśród mieszkańców gminy. Kandydaci na rachmistrzów terenowych mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie, które zakończy się egzaminem. Następnie- od października, rachmistrzowie rozpoczną prace spisowe.

Dlaczego musimy się spisać?
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby odmawiające tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - to jedyne źródło informacji, które pozwala na ocenę stanu polskiego rolnictwa.
Dzięki zgromadzonym danym nasza gmina będzie w stanie podejmować w przyszłości działania, które pozwolą wesprzeć lokalnych rolników. PSR umożliwia kształtowanie wspólnej polityki rolnej dla całej Unii Europejskiej, co przyczynia się m. in. do ustalania wysokości dopłat dla rolników na podobnym poziomie.

Czego dotyczyć będą pytania?
W spisie rolnym będą zbierane informacje dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, pogłowia zwierząt gospodarskich, liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, zużycia nawozów mineralnych, powierzchni nawożonych nawozami, produkcji ekologicznej oraz osób pracujących w gospodarstwie rolnym. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zebrania niezbędnych danych na przygotowanym wcześniej formularzu spisowym, który ma formę elektroniczną.

Otrzymasz list od Prezesa GUS
Każdy rolnik, przed rozpoczęciem Spisu Rolnego otrzyma list od Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi. List zawiera niezbędne informacje potrzebne do zalogowania się w aplikacji spisowej. Zachowaj więc pismo do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Możesz spisać się przez Internet- również w Urzędzie
Samospis internetowy to najszybsza możliwość do spisania się przez rolników. Zostanie przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl. Dzięki aplikacji rolnik spisać może się samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu. Opcja ta pozwala uniknąć kontaktu z osobą z zewnątrz- rachmistrzem terenowym, co w dobie trwającej pandemii stanowi najlepsze rozwiązanie. Jeśli nie masz dostępu do Internetu- przyjdź do Urzędu, gdzie na czas spisu uruchomimy stanowisko komputerowe- Gminny Punkt Spisowy.

Rachmistrzowie terenowi
Jeśli rolnik nie spisze się przez Internet lub telefon, może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. To ostateczny moment, kiedy rolnicy będą musieli udzielić odpowiedzi na postawione pytania, bez możliwości przełożenia wizyty rachmistrza na inny, dowolny termin. Rachmistrz zobowiązany jest do posiadania identyfikatora wydanego przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Masz wątpliwości? Zweryfikuj tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Podsumowując:
Spis rolny rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada br.


Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, może skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w Urzędzie Gminy w Czastarach,
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).


Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/


Infolinia spisowa: 22 279 99 99.

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8585179